Bij het uitvoeren van een samenstellingsopdracht wordt de accountant hoofdzakelijk ingeschakeld vanwege zijn deskundigheid op het gebied van externe verslaggeving. De accountant vat de aangeleverde financiële gegevens samen in een financieel overzicht, veelal een jaarrekening, en geeft hierbij een samenstellingsverklaring af. Een gebruiker mag enige toegevoegde waarde ontlenen aan een jaarrekening wat is samengesteld door een accountant. De basis voor het uitvoeren van de samenstelwerkzaamheden van de accountant is gelegen in de NV COS standaard 4410. Onlangs is deze standaard herzien. De herziene standaard verschilt op een aantal essentiële punten ten opzichte van de oude.

De onderzoeksplicht is in de
nieuwe standaard vervangen door
een meldplicht

Een essentieel verschilpunt is de onderzoeksplicht van de accountant. Want hoewel het controleren van de aangeleverde financiële gegevens niet het uitgangspunt is bij een samenstellingsopdracht, waren er in de oude standaard wel situaties beschreven waarbij de accountant nader onderzoek moest verrichten naar de aangeleverde financiële gegevens. Dergelijke situaties waren aan de orde zodra bleek dat de aangeleverde informatie onjuist, onvolledig of anderszins onbevredigend was. Maar de vraag wanneer hier sprake van was kon door elke accountant anders worden beantwoord. De accountant heeft zodoende een eigen subjectieve beoordelingsvrijheid om dit vast te stellen.