RJ Uiting 2021-6 – Covid-19

2021-03-29T14:28:56+01:0029 maart 2021|Nieuws|

Impact Covid-19 en sectorspecifieke compensatieregelingen op de jaarverslaggeving 2020 van zorginstellingen Landelijk is veel belang bij, en aandacht voor, de continuïteit van de bedrijfsvoering van zorginstellingen om de capaciteit rondom de Covid-19 zorg te kunnen garanderen. Dit heeft geleid tot verschillende compensatieregelingen voor deze sector. De Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) heeft uit de

Jaarverslag Accountantskamer 2020

2021-03-29T14:29:42+01:0029 maart 2021|Nieuws|

De Accountantskamer heeft haar jaarverslag aan de Minister van Financiën aangeboden. Naast de presentatie van de cijfers over 2020 zijn bijdragen opgenomen van de voorzitter Sandra Schreuder en van accountantslid Wim Schoonderbeek. De blik “van buiten naar binnen” is van de hand van advocaat Noor Zetteler. Tot slot bevat het verslag een vooruitblik naar 2021. In

Platform niet-OOB wil toepasbare kwaliteitsmaatregelen

2021-02-23T14:00:07+01:0023 februari 2021|Nieuws|

De kwaliteitsmaatregelen in het niet-OOB-segment worden sinds eind 2020 aangestuurd door het Platform niet-OOB. Dit Platform, onder voorzitterschap van Roland Ogink en Bart Jonker heeft een passende verbeteragenda gemaakt, toegesneden op het niet-OOB-segment. Hierin hebben vier thema’s prioriteit gekregen. De volgende thema’s in de niet-OOB-agenda komen als eerste aan de orde: Invoering van een

Verwerking baten uit nalatenschappen in de jaarrekening

2021-02-23T13:45:23+01:0023 februari 2021|Nieuws|

RJ-Uiting 2021-3: Verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) In RJ-Uiting 2020-10 Ontwerp-alinea verwerking baten uit nalatenschappen (RJ 640 ‘Organisaties-zonder-winststreven’ en RJk C1 ‘Kleine Organisaties-zonder-winststreven’) heeft de RJ voorstellen gepubliceerd ter verduidelijking op welk moment de omvang van een bate uit nalatenschap betrouwbaar kan worden vastgesteld. Er is zeer

Verslag maandelijkse bestuursvergadering NBA

2021-02-18T15:14:57+01:0018 februari 2021|Nieuws|

Op dinsdag 9 februari 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering en hiervan is een verslag online geplaatst op de website van de NBA. Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde: Voorbereiding ledenvergadering Kamerbrief accountancy NOW-steunmaatregelen Communicatie-activiteiten (Her)benoemingen Hier volgt een korte samenvatting van twee belangrijke punten: Kamerbrief accountancy Op 26 januari jl.

Opvolging brief kostenkader AFM

2021-02-12T22:54:37+01:009 februari 2021|Nieuws|

Opvolging brief kostenkader AFM ten aanzien van accountancysector en aanbieding voortgangsrapportage ‘Kwartiermakers toekomst accountancysector’ Minister Hoekstra van Financiën informeert de Tweede Kamer over de uitkomsten van de besluitvorming in reactie op het eindrapport van de Commissie toekomst accountancysector (Cta) van 20 maart 2020. Daarnaast biedt hij de Tweede Kamer de eerste voortgangsrapportage aan van

Herziene versie NBA-handreiking 1147 over gevolgen coronapandemie

2021-02-09T15:46:59+01:009 februari 2021|Nieuws|

De handreiking die op 22 december jl. werd gepubliceerd is op enkele punten aangepast. De wijzigingen zijn niet zozeer inhoudelijk van aard, als wel tekstueel. De reactie van enkele leden op de oproep die gedaan werd bij de publicatie van de handreiking om mogelijke verbeterpunten te melden, heeft geleid tot deze herziene handreiking. Download

Werkgroep Fraude geeft aanbevelingen voor rapporteren over fraude in de controleverklaring

2021-02-09T15:45:11+01:009 februari 2021|Nieuws|

De Werkgroep Fraude van de NBA onderzocht vijftig controleverklaringen over 2019 en 2018 bij AEX- en AMX fondsen. Op basis daarvan doet de werkgroep tien concrete aanbevelingen voor de controleverklaringen, om die (zo mogelijk al) voor 2020 toe te passen. Uit het onderzoek blijkt dat accountants in 44 van de vijftig controleverklaringen bij de

RJ steunt EU-goedkeuring IFRS 17

2021-02-09T15:42:26+01:009 februari 2021|Nieuws|

Op 21 januari heeft de Raad voor de Jaarverslaggeving (RJ) een brief gestuurd naar EFRAG. Hierin geeft de RJ aan voorstander te zijn van een snelle endorsement van IFRS 17. Dit om te zorgen dat de toepassing ervan vanaf januari 2023 niet in het gedrang komt. Wilt u de commentaarbrief aan EFRAG lezen? U

Data-analyse bij niet-OOB-accountantsorganisaties: uitvoering laag aantal wettelijke controles verhoogt kans op onvoldoende kwaliteit

2021-02-09T15:35:41+01:009 februari 2021|Nieuws|

Bij accountantsorganisaties die minder dan 15 wettelijke controles per jaar verrichten, is de kans significant groter dat de kwaliteit daarvan tekortschiet. Ook de hoogte van de omzet van de accountantsorganisatie en de vergoeding per controle zijn van invloed op de kwaliteit. Dat blijkt uit een data-analyse van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) om risico’s bij niet-OOB-accountantsorganisaties

Ga naar de bovenkant