Op dinsdag 9 februari 2021 was de maandelijkse NBA-bestuursvergadering en hiervan is een verslag online geplaatst op de website van de NBA.

Tijdens de vergadering kwamen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Voorbereiding ledenvergadering
  • Kamerbrief accountancy
  • NOW-steunmaatregelen
  • Communicatie-activiteiten
  • (Her)benoemingen

Hier volgt een korte samenvatting van twee belangrijke punten:

Kamerbrief accountancy
Op 26 januari jl. heeft minister Hoekstra een brief aan de Tweede Kamer gezonden waarin hij aangeeft dat hij vooralsnog niet overgaat tot het invoeren van een “vliegurencriterium” voor kwaliteitsbeheersing.  Bij de brief van de minister was ook de halfjaarrapportage van de kwartiermakers gevoegd waarin ze in gaan op de Audit Quality Indicators (AQI’s) en de rol die zij daarin voorzien voor de NBA. Hoewel details nog verder moeten worden uitgewerkt, staat het bestuur positief tegenover de gedachte de NBA als publiekrechtelijk orgaan een centrale rol krijgt bij de totstandkoming van deze AQI’s.

NOW-steunmaatregelen
De NBA overlegt met het UWV en het ministerie van SZW over vragen en knelpunten die naar voren komen bij de controle van de NOW-aanvragen. Het NBA vindt de controle te rigoreus en bereid hierover een brief voor aan minister Koolmees. Het bestuur adviseert de minister een expertgroep in te stellen om de gemaakte keuzes te evalueren en daarbij ook te kijken naar de controleaanpak van andere ministeries en de aanpak in andere Europese landen.

Download het volledige verslag hier

Bron: NBA.nl