Met ingang van 13 april 2017 is de Wet in verband met het voortzetten van het streefcijfer voor een evenwichtige verdeling van de zetels van het bestuur en de raad van commissarissen van grote naamloze en besloten vennootschappen in werking getreden. De wettelijke bepalingen die een exacte kopie zijn van de regelgeving die van 1 januari 2013 tot en met 1 januari 2016 in het Burgerlijk Wetboek waren opgenomen hebben een tijdelijk karakter en vervallen per 1 januari 2020. 

De bedoeling is om meer diversiteit te bereiken in de top van het Nederlandse bedrijfsleven

Bedoeling van het wetsvoorstel, zoals de Memorie van Toelichting (‘MvT’) aangeeft, is het belang om meer diversiteit te bereiken in de top van het Nederlandse bedrijfsleven. De reden voor herinvoering van exact dezelfde wettelijke bepalingen vindt zijn oorsprong in het feit dat er sinds de vorige wettelijke bepalingen ‘vooruitgang is geboekt, maar de cijfers geen recht doen aan het potentieel vrouwelijk talent. Zonder een activerende benadering duurt de toename van het aantal vrouwen nog te lang en blijft veel talent onderbenut’, aldus de MvT.