Zoals bekend heeft de EU medio 2013 een nieuwe jaarrekeningrichtlijn
(2013/34/EU) vastgesteld ter vervanging van de 4e en 7e
richtlijnen vennootschapsrecht, die de lidstaten uiterlijk 20 juli 2015
in nationale wetgeving moeten hebben omgezet en waarvan de bepalingen
moeten gelden uiterlijk vanaf boekjaren 2016 respectievelijk
2016/17. Blijkens een brief van minister Opstelten van 3 oktober 2014
is een wetsvoorstel in voorbereiding en streeft hij ernaar een ontwerp
voor eind 2014 aan de Raad van State voor te leggen1. In de brief
laat de minister reeds enkele van zijn voornemens zien. Hier wordt
ingegaan voor de consequenties voor de kleine rechtspersoon (hier
gemakshalve als BV aangeduid).