Accountantskantoren hebben sinds een aantal jaren te maken met mogelijkheden van digitalisering en meer effi ciency. Bij veel MKB-kantoren is de belangrijkste opdracht -die tot het samenstellen van de jaarrekening- onder invloed hiervan gewijzigd in het risicogerichte samenstellen. Daarnaast is ook Standaard 4410 inzake samenstellingsopdrachten herzien. Voldoende aanleiding dus voor het NEMACC een onderzoek te starten naar de implementatie van het risicogerichte samenstellen in de praktijk. Onderdeel van het NEMACC onderzoek zijn de tuchtrechtuitspraken. Waar hebben samenstellende accountants misslagen begaan? En is hieruit af te leiden welke werkzaamheden de accountant moet uitvoeren bij het samenstellen?

Waar hebben samenstellende accountants misslagen begaan?

De Accountantskamer is de bij de Wet tuchtrechtspraak accountants (Wtra) ingestelde tuchtrechtelijke instantie die klachten tegen accountants beoordeelt. Dit tuchtrecht geldt voor registeraccountants en voor accountants-administratieconsulenten ongeacht in welke functie de accountant optreedt: als openbaar accountants, overheidsaccountant, interne accountant of als accountant in business. De Accountantskamer beoordeelt klachten over accountants betreffende de uitoefening van hun beroep.

17,4% van de uitspraken door de
Accountantskamer betreffen klachten
over een samenstelopdracht

Het gaat om gedragingen van de accountant in strijd met de wet, de VGBA en het belang van een goede uitoefening van het accountantsberoep. Een tuchtprocedure beoogt bij te dragen aan het (herstel van) vertrouwen van het publiek in de beroepsuitoefening van accountants. Mocht een van de partijen het niet eens zijn met de uitspraak van de Accountantskamer, kan deze in beroep bij het College van
Beroep voor het bedrijfsleven.