Wijziging van titel 9 Boek 2 BW

Op 11 maart 2015 is het wetsvoorstel dat moet leiden tot wijziging van Titel 9 van Boek 2 BW bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de Europese Richtlijn (2013/34/EU) die betrekking heeft op jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten. Deze Europese Richtlijn leidt onder meer tot het intrekken van de Vierde Richtlijn met betrekking tot de jaarrekening (78/660/EG) en de Zevende Richtlijn inzake de geconsolideerde jaarrekening (83/349/EEG). Het nu bij de Tweede Kamer ingediende wetsvoorstel beoogt de nieuwe jaarrekening-Richtlijn te implementeren in de Nederlandse wetgeving. In dit artikel ga ik in op de wijzigingen die het wetsvoorstel tot gevolg heeft. Ik beperk me daarbij tot de voor de praktijk belangrijkste wijzigingen.

Dit wetsvoorstel is gebaseerd op de Europese Richtlijn (2013/34/EU) die betrekking heeft op jaarlijkse financiële overzichten en geconsolideerde financiële overzichten.