In de NVKS is enkel bij assurance-opdrachten geregeld op welke wijze een OKB dient plaats te vinden. Voor aan assurance verwante opdrachten,  waaronder samenstelopdrachten zijn geen directe aanwijzingen gegeven.  De wijze waarop dit bij assurance-opdrachten plaatsvindt kan uiteraard ook worden toegepast bij aan assurance verwante opdrachten. Maar verplicht is het niet. Het verrichten van een OKB op de wijze zoals hoe dat voor assurance-opdrachten is voorgeschreven heeft namelijk nogal wat voeten in de aarde. De OKB kan worden uitgesplitst in een voorbereidingsfase, een evaluatiefase en een vastleggingsfase. Hieronder zet ik de voorgenoemde fasen van de OKB uiteen.

 

De voorbereidingsfase

De voorbereiding ziet erop dat de eindverantwoordelijke accountant de relevante documenten en informatie verstrekt aan de opdrachtgerichte kwaliteitsbeoordelaar (hierna: OKB-er). Veelal zullen de relevante documenten en informatie zien op het dossier aangaande de assurance-opdracht. Voorts dient de eindverantwoordelijke accountant de significante aangelegenheden die aan het licht zijn gekomen tijdens de uitvoering van de opdracht met de OKB-er te bespreken. Significante aangelegenheden kunnen betrekking hebben op:

  • significante risico’s die tijdens de uitvoering van de opdracht zijn geïdentificeerd en de manieren om op deze risico’s in te spelen, met inbegrip van de inschatting van en het inspelen op het frauderisico door het opdrachtteam;
  • oordeelsvormingen, met name met betrekking tot materieel belang en significante risico’s;
  • de significantie van en de wijze waarop wordt omgegaan met gecorrigeerde en ongecorrigeerde afwijkingen die tijdens de opdracht zijn geïdentificeerd;
  • de aangelegenheden die aan het management en aan de met governance belaste personen en, indien van toepassing, aan derden zoals regelgevende of toezichthoudende instanties moeten worden meegedeeld.

 

Met significante aangelegenheden worden in de NVKS aangelegenheden bedoeld die van invloed kunnen zijn op de af te geven accountantsverklaring. De OKB-er dient de aangereikte relevante documenten en informatie (lees: het assurancedossier) te evalueren. Alvorens hij dit doet dient hij de mate waarop hij de OKB uitvoert te bepalen naar gelang de aard en omvang van de opdracht.

 

De OKB-er dient het object van onderzoek en de voorgestelde accountantsverklaring nader te beoordelen

 

 

De evaluatiefase

Zoals gezegd dient de OKB-er de aangereikte relevante documenten en informatie te evalueren. Het evaluatieproces bestaat volgens de NVKS in ieder geval uit de volgende punten. 1. de OKB-er dient grondig de gesignaleerde significante aangelegenheden door de eindverantwoordelijke accountant te bespreken. In het bijzonder zal hij kritisch dienen te zijn in wat voor mate de significante aangelegenheden daadwerkelijk als significant zijn te beschouwen. Bovendien dient hij vast te stellen of er geen andere issues zijn dan wel risico’s die mogelijk als significante aangelegenheden zijn te beschouwen maar buiten het zicht van de eindverantwoordelijke accountant zijn gebleven. 2. De OKB-er dient het object van onderzoek en de voorgestelde accountantsverklaring nader te beoordelen. 3. Hij dient de geselecteerde documentatie met betrekking tot de significante oordeelsvormingen van het opdrachtteam en de conclusie die hierbij zijn getrokken nader te beoordelen. 4. tot slot zal hij moeten vaststellen of de voorgestelde af te geven accountantsverklaring passend is, gezien zijn bevindingen naar aanleiding van de evaluatie.

 

De vastleggingsfase

De vastlegging kan worden gezien als de afronding van de OKB. Tijdens de vastleggingsfase dient de OKB-er in eerste instantie vast te leggen dat de OKB is uitgevoerd in overeenstemming met het stelsel van kwaliteitsbeheersing en indirect dus ook met het kwaliteitsbeleid van het accountantskantoor. Tevens dient hij vast te leggen dat de OKB tijdig is afgerond, in ieder geval alvorens de accountantsverklaring wordt verstrekt. Afsluitend dient hij zijn conclusie vast te leggen over de uitkomst die door de eindverantwoordelijke accountant is verwoord in de voorgestelde accountantsverklaring.