Wijziging van de NVKS

Het bestuur van de NBA heeft ingestemd met enkele wijzigingen van de Nadere voorschriften kwaliteitssystemen (NVKS). Deze wijzigingen treden in werking ‘op de eerste dag na publicatie in de Staatscourant’. Dit is naar verwachting op korte termijn. Zodra de publicatiedatum bekend is, informeert de NBA u daarover. De wijzigingen gelden meteen. Er is geen overgangsrecht. Dit is niet nodig. De wijzigingen helpen accountants juist bij het toepassen van de NVKS.

 

Wat wijzigt er?

Artikel 4 wordt uitgebreid met een achtste lid. Volgens dit achtste lid moet het kwaliteitssysteem van een accountantseenheid binnen een redelijke termijn worden aangepast, als de uitkomsten van de jaarlijkse evaluatie of een wijziging van omstandigheden hiertoe aanleiding geven. Ook wordt een hardheidsclausule opgenomen (artikel 27a). De overige wijzigingen zijn redactioneel. Ze zijn in lijn met de bedoeling van de NVKS zoals deze op 1 januari 2017 in werking zijn getreden. De precieze wijzigingen vindt u in het bestuursbesluit en in de toelichting daarop.

 

zodra de Staatscourant de wijzigingen heeft gepubliceerd, publiceert de NBA de tekst van de NVKS waarin de wijzigingen zijn verwerkt. De wijzigingen worden ook nog verwerkt in de Toelichting op de NVKS. Binnenkort publiceert de NBA de herziene toelichting. Op 9 februari 2018 publiceerde de NBA voorstellen voor deze wijzigingen (Consultatiedocument Voorstellen wijziging NV COS en NVKS n.a.v. rapport Tijdelijke commissie NVKS).

 

NBA-handreiking 1140 ‘De NVKS in vraag in antwoord’

Deze NBA-handreiking werkt 24 vragen uit die leven over de NVKS. Hierin vinden kleine accountantseenheden uitleg voor de toepassing in de praktijk. Maar veel uitleg is ook van toepassing voor grotere accountantseenheden. Op 9 februari 2018 publiceerde de NBA een consultatieversie. De handreiking is nu definitief.

 

Wat zijn de belangrijkste aanpassingen?

De handreiking geeft nu ook antwoord op vragen hoe de Raad van Toezicht omgaat met de bevinding dat een accountantseenheid niet voldoet aan de doelen die deze zichzelf heeft gesteld (kwaliteitsambitie). Verder gaat de handreiking meer in op vragen die bij intern- en overheidsaccountants leven. Ook heeft de NBA antwoorden verduidelijkt. De handreiking speelt al in op de wijziging van de NVKS.

 

De handreiking is te downloaden op de site van de NBA.