Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van richtlijn nr. 2014/56/EU van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 16 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 2006/43/EG betreffende de wettelijke controles van jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen (PbEU 2014, L 158). Tevens worden aanpassingen voorgesteld in verband met de introductie van een bijbehorende Verordening (EU) nr. 537/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 betreffende specifieke eisen voor de wettelijke controles van financiële overzichten van organisaties van openbaar belang (PbEU 2014, L 158).
 

De richtlijn heeft tot doel het vertrouwen van beleggers in de getrouwheid van de door controlecliënten gepubliceerde jaarrekeningen en geconsolideerde jaarrekeningen te versterken door de kwaliteit van binnen de Europese Unie verrichte wettelijke controles verder te verbeteren. Voorts beoogt de richtlijn het vrije verkeer van goederen en diensten en de vrijheid van vestiging binnen de interne markt verder te versterken door externe accountants en accountantskantoren in staat te stellen hun diensten inzake wettelijke controle onder bepaalde voorwaarden aan te bieden in een andere lidstaat dan die waar zij zijn toegelaten. De verordening bevat specifieke vereisten voor de wettelijke controles van OOB’s. De verordening beoogt verbetering te brengen in de integriteit, onafhankelijkheid, objectiviteit, verantwoordelijkheid, transparantie en betrouwbaarheid van externe accountants en accountantsorganisaties die wettelijke controles van financiële verantwoordingen van OOB’s uitvoeren.

 

De belangrijkste voorgestelde wijzigingen in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta) betreffen de onafhankelijkheid, objectiviteit en de professioneel-kritische instelling van de accountant, de controlestandaarden, de accountantsverklaring en de bevoegdheden van de AFM. Een aantal onderwerpen zullen nader worden uitgewerkt in het Besluit toezicht accountantsorganisaties.

 

Doelgroepen die door de regeling worden geraakt

 

Accountantsorganisaties, externe accountants, controlecliënten, beleggers, gebruikers van jaarrekeningen, toezichthouders en andere belanghebbenden.

 

Verwachte effecten van de regeling

 

Voor de verwachte effecten van de regeling wordt verwezen naar §5 van het algemeen deel van de toelichting. In deze paragraaf wordt uitgebreid ingegaan op de gevolgen en effecten voor het bedrijfsleven en inzage geboden in de administratieve lasten en inhoudelijke nalevingskosten die het wetsvoorstel met zich meebrengt.

 

Doel van de consultatie

 

Met deze consultatie worden belanghebbenden geinformeerd over de voorgenomen wijzigingen en wordt iedereen de mogelijkheid geboden om hierop te reageren.

 

Op welke onderdelen van de regeling wordt een reactie gevraagd

 

De reacties mogen betrekking hebben op alle onderdelen van het wetsvoorstel en de memorie van toelichting.